ZASTOSOWANIE METODY KWADRANT – EkosystEM W GOSPODARCE ŚCIEKOWO-OSADOWEJ

I. WSTĘP

1. Wytwarzanie i właściwości osadów ściekowych.
W wyniku oczyszczania ścieków bytowych metodą konwencjonalnego osadu czynnego powstają komunalne osady ściekowe. Ich ilość i jakość zależą od indywidualnej charakterystyki ścieków i oczyszczalni. Niewątpliwie gospodarka osadowa, a w konsekwencji komunalne osady ściekowe stanowią poważny problem finansowy dla ich wytwórcy. Aktualnie obowiązujące prawo dopuszcza rolnicze wykorzystanie osadów. W rzeczywistości jednak wprowadzone rozwiązania legislacyjne znacznie utrudniają realizację tego rozwiązania. Istnieje więc wielka potrzeba przekształcania komunalnych osadów ściekowych w bezpieczny produkt organiczny. Może to pozwolić na znaczące rozszerzenie możliwości zagospodarowania odpadów.

2. Kanalizacja i związane z jej eksploatacją problemy.
Wydzielający się ze ścieków gazowy siarkowodór jest przyczyną występowania uciążliwych dla otoczenia odorów oraz przyśpiesza korozję rurociągów zarówno metalowych jak i żelbetowych. Nawet niewielka zawartość H2S może być wyczuwalna w szerokim promieniu od włazów kanalizacyjnych, przepompowni, oczyszczalni, ścieków, oraz zakładów przemysłowych. Niezwykle uciążliwy zapach może powodować bóle głowy, wymioty, spadek łaknienia i osłabienie oddychania. Problemy te często dają powody do złego rozgłosu, skupiają uwagę mediów, psując opinię o władzach lokalnego samorządu. Prowadzi to do konfliktów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a lokalnym społeczeństwem. Generowany odór powoduje również szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, odstręcza potencjalnych inwestorów, obniża status socjoekonomiczny terenu, a także zniechęca do rozwoju turystyki.

3. Podstawy prawne postępowania z osadami ściekowymi.
W związku z dostosowywaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej większość aktów prawnych w ostatnim okresie została gruntownie zmieniona. Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów opisuje wymagania techniczno - eksploatacyjne dotyczące odpadów i składowisk ziemnych. Według niej zabrania się składowania odpadów płynnych oraz w zdecydowany sposób ogranicza składowanie substancji organicznych. Dotychczas ponad 70 % osadów ściekowych w Polsce było unieszkodliwianych poprzez umieszczanie ich na składowisku odpadów. Zgodnie z w/w Dyrektywą, ewentualne korzystanie z dotychczasowej formy składowania odpadów wymaga zastosowania takiej technologii, która pozwoliłaby na zmniejszenie zawartości substancji organicznych w osadach, co najmniej do 20 %. Taką metodę w oparciu o efektywne mikroorganizmy proponuje EM-WORLD Polska.

II. POCHODZENIE EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW

Prof. dr hab. Zenon Schneider AR Poznań. EM to kompleks kilkudziesięciu szczepów różnorodnych mikroorganizmów, skompletowanych na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez profesora ogrodnictwa Teruo Higa z Uniwersytetu w Ryukyus na japońskiej wyspie Okinawa.

Ten stosunkowo młody, w skali geologicznej kontynent ma gleby zdrowe i zasobne w mikroelementy sprzyjające rozwojowi bogatej i różnorodnej mikroflory. Rośliny tam uprawiane są dorodne i smaczne. Mieszkańcy tego obszaru rzadko chorują i co jest niezwykłe dla klimatu podzwrotnikowego, procent osób ponadstuletnich jest tam najwyższy w świecie.

EM skompletowane przez prof. T. Higa pochodzą z tej niezwykłej gleby jak również ze żwacza krów tam hodowanych, a także mikroorganizmów pozyskanych z mleczarni produkujących przetwory mleczarskie na Okinawie. W skład EM wchodzą więc głównie: bakterie fotosyntetyczne, promieniowce, bakterie kwasu mlekowego, grzyby fermentujące i drożdże.

EM jako kompleks jest wyposażony w wielką liczbę wyspecjalizowanych narzędzi biologicznych (enzymów) zapewniających im przetrwanie i rozwój nie tylko w glebie, ale również w różnorodnych środowiskach takich jak: wysypiska śmieci, osady denne zbiorników wodnych (jeziora, stawy, oczka itp.) ściółki w pomieszczeniach dla zwierząt, zbiorniki z gnojowicą, kanały ścieków municypalnych i osady pościekowe z oczyszczalni ścieków.

Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii organicznej. Mikroorganizmy te współdziałając między sobą produkują również substancje zapewniające im przetrwanie w agresywnym środowisku wysycanym wrogimi odmianami patogenów grzybowych. EM efektywnie ekstrahują (wyciągają) mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny. Tym sposobem tak niezbędne dla procesów metabolizmu mikroelementy w końcu docierają z pokarmem do organizmu zwierząt i ludzi. Wiele szczepów uczestniczących w kompleksie EM jest identycznych z tymi, jakie znajdujemy w miejscowych zdrowych glebach i przewodach pokarmowych zdrowych zwierząt. Dlatego też EM uaktywniają również nasze rodzime mikroorganizmy w walce z patogenami.

Niewątpliwie uniwersalne zdolności EM są wynikiem komplementarnego doboru szczepów mikroorganizmów, wyposażonych w narzędzia biologiczne, których trwałe wytwarzanie zostało rozpisane na genach w poszczególnych szczepach. Zatem EM można uznać jako bank genów tworzony z udziałowców reprezentowanych przez szczepy w nim skompletowane. Z tego powodu pojedyncze szczepy bakteryjne (oferowane w handlu) dostarczane do gleby nie mogą liczyć na przetrwanie w konkurencyjnym środowisku biologicznym.

III. CHARAKTERYSTYKA METODY KWADRANT-EkosystEM.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy się zmieniają i my razem z nimi.

Z biegiem lat zmienia się również rozpoznawanie naturalnych procesów oczyszczania ścieków. Dokonujący się postęp technologiczny, oraz coraz lepsze rozpoznawanie występujących relacji w świecie mikroorganizmó i zachodzących w nim procesów metabolizmu, znacząco zmienia podejście do konwencjonalnych technologii oczyszczania ścieków i kompostowania odpadów organicznych.

Prof. Teruo Higa proponuje inne spojrzenie na niewidoczny dla nieuzbrojonego ludzkiego oka, bardzo bogaty i różnorodny wszechświat mikroorganizmów. Dzieli go na zaledwie trzy grupy. Dwie, choć ilościowo niezbyt duże, ale o cechach dominujących w środowisku i w konsekwencji wspierające określone kierunki rozwoju ekosystemów. Trzecia najliczniejsza zachowuje się fakultatywnie.

Pierwszą grupę stanowiącą 5–10% nazwał organizmami regeneratywnymi. Są one odpowiedzialne za rozwój życia, czyli sprzyjające wysoko uorganizowanym formom życia. Przyjemny zapach jest potwierdzeniem ich dominacji w danym środowisku.

Drugą grupę stanowiącą również 5–10% określił jako organizmy degeneratywne. Odpowiadają one za rozkład i patogenność środowiska oraz śmierć, czyli nie sprzyjają wysoko uorganizowanym formom życia. Cechują się tym, że nie do końca rozkładają materię organiczną, czego przejawem jest gnicie. Odczuwalnym efektem ich dominacji jest nieprzyjemny zapach.

Trzecią grupę stanowiącą pozostałe 80–90% nazywa organizmami fakultatywnymi, które zależnie od sytuacji w środowisku potrafią dostosowywać się swoim metabolizmem do dominującej grupy.

Regeneratywne 5-10% czyli odtwarzające to: Fakultatywne 80-90% czyli obojętne to: Degeneratywne 5-10% czyli rozkładające to:
dynamiczna siła życia neutralność dynamiczna siła niszczenia
przyjemny zapach oportunizm smród
witalność i odporność na choroby konformizm wątłość i podatność na choroby
wzrost poziomu antyutleniania wzrost poziomu utleniania


Prof. Teruo Higa obserwując uważnie naturalne procesy regeneracji gleby wyselekcjonował ponad 80 szczepów kultur mikrobiologicznych przyjaznych florze, faunie i człowiekowi. W konsekwencji swoich poszukiwań opracował kompozycję nie modyfikowanych genetycznie kultur mikrobiologicznych i nazwał ją efektywne mikroorganizmy – EM. Są one skondensowaną grupą mikroorganizmów regeneratywnych występujących kiedyś powszechnie w dominującej pozycji w środowisku, a których dominacja maleje obecnie w coraz większym stopniu. Wprowadzając EM do danego ekosystemu, umożliwiamy przywracanie harmonii w kulturach mikrobiologicznych sprzyjających życiu roślin, zwierząt i ludzi. Stanowią one naturalną technologię sterowania procesami mikrobiologicznymi, określaną również technologią III tysiąclecia.

Metoda KWADRANT-EkosystEM zmniejsza koszty eksploatacji trakcji ściekowych, oczyszczalni ścieków, kompostowni i wysypisk śmieci.

IV. ZASTOSOWANIE METODY KWADRANT-EkosytEM.

Stosowanie metody KWADRANT-EkosytEM uzależnione jest od specyfiki oczyszczalni, rodzaju technologii oczyszczania ścieków, jakości osadów. Dotychczasowa praktyka na oczyszczalniach w Polsce wskazuje na dużą skuteczność metody KWADRANT-EkosytEM w likwidacji odoru, stabilizacji i higienizacji osadów zarówno na poletkach jak i po prasie. Można ją stosować do higienizacji skratek i piasku. W dotychczasowej praktyce wprowadza się EM m.in. do komór fermentacyjnych, ale winno to być poprzedzone na każdej oczyszczalni stosownym rozpoznaniem.

W metodzie tej wprowadzane do trakcji ściekowej efektywne mikroorganizmy umożliwiają nie tylko neutralizację zapachów i zmniejszanie emisji gazów, ale również utrzymują w doskonałym technicznym stanie urządzenia i budowle kanalizacyjne poprzez ich udrażnianie. Obecność Efektywnych Mikroorganizmów w ściekach zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie przylegającej patyny (imitującej brunirowanie) odpornej na rdzewienie. Równocześnie wytwarzane przez EM organiczne detergenty sprzyjają udrażnianiu i nie zaleganiu osadu w trakcji ściekowej. Stosując, zatem metodę Kwadrant-EkosystEM do przetwarzania ścieków i osadów, emisja odoru zostanie skutecznie ograniczona i będzie niewyczuwalna przez człowieka i zwierzęta. Takie działanie niesie efekt trwały i nie ma nic wspólnego z metodami chwilowego maskowania odoru czy też neutralizowania go olejkami aromatycznymi. Nie ma też potrzeby pochłaniania odoru złożonymi i kosztownymi technologiami absorpcyjnymi czy też hermetyzującymi przed uwolnieniem go do środowiska. Procesy z EM mogą bezpiecznie dla otoczenia przebiegać na odkrytej przestrzeni, bez względu na odległość od najbliższych siedlisk ludzi, czy zwierząt.

Źródłem uciążliwych zapachów oprócz zagniwających ścieków, osadów ściekowych są również skratki i piasek wydzielane w części mechanicznej oczyszczalni. W wyniku odpowiedniego zastosowania efektywnych mikroorganizmów odpady te przestają emitować uciążliwe odory. Podobnie jak w przypadku osadów ściekowych również tutaj występuje higienizacja i zmniejszanie objętości odpadów. Wapno powszechnie stosowane w procesie obróbki osadów ogranicza proces fermentacji, co skutkuje wydzielaniem się do końca nieprzetworzonych substancji o uciążliwym zapachu. W celu eliminacji tych negatywnych skutków w wielu krajach z dużym powodzeniem stosuje się efektywne mikroorganizmy. Dzięki swojej różnorodności posiadają one niezbędne narzędzia biologiczne do skutecznej degradacji tych uciążliwych zapachów i toksycznych substancji. Równocześnie za ich sprawą wiele spośród metali ciężkich zostaje przekształconych w nierozpuszczalne siarczki.

Dzięki metodzie Kwadrant-EkosystEM osady pofermentacyjne będące problemem każdej oczyszczalni w większości przypadków mogą być w pełni bezpiecznym produktem organicznym, przywracającym życie biologiczne gleb.

V. METODA KWADRANT-EkosystEM POZWALA INACZEJ SPOJRZEĆ NA TAKIE PROBLEMY JAK:

Stabilizacja
Osad powstający z zastosowaniem metody KWADRANT-EkosystEM nie podlega procesom zagniwania, nie emituje odorów, nie wabi owadów i innych nosicieli chorób, czyli jest ustabilizowany.

Higienizacja
Higienizacja ma na celu zlikwidowanie organizmów chorobotwórczych. Metoda KWADRANT-EkosystEM wprowadza odpowiednio skomponowane mikroorganizmy, które skutecznie wykonują to zadanie przez wypieranie bakterii chorobotwórczych. Szczególną rolę w procesie higienizacji odgrywają bakterie kwasu mlekowego (bakteriocyny) i promieniowce. Dlatego też nie ma potrzeby higienizowania osadu wapnem. Proces fermentacji prowadzony przy współudziale Efektywnych Mikroorganizmów jest procesem niskotemperaturowym, co uniemożliwia aktywność wielu mikroorganizmom gnilnym.

Zmniejszanie objętości osadów
Zmniejszanie objętości osadu w tradycyjnym gospodarowaniu to zagęszczanie, odwadnianie i suszenie. Metoda KWADRANT-EkosystEM wprowadza przyjazny dla otoczenia naturalny proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, który przebiega również w trakcie magazynowania osadów. Jest to bardzo ważne w celu osiągania parametrów zgodnych z Dyrektywą Rady 99/31/WE. Ponadto osad otrzymywany przy stosowaniu tej metody ma właściwości regenerujące glebę. Jest więc pożyteczną zaszczepką regenerujących kultur mikrobiologicznych a dla rolnictwa bardzo dobrym składnikiem próchnicotwórczym, szczególnie dla słabszych gleb.

Utrzymanie w sprawności trakcji ściekowych
Metoda KWADRANT-EkosystEM udrażnia trakcje ściekowe. Pozwala obniżyć koszty eksploatacji trakcji, wycofać środki chemiczne, zapobiec zasiarczaniu i nadmiernemu rdzewieniu urządzeń i budowli. Dzieje się to za sprawą kompozycji mikroorganizmów skutecznie zapobiegającej zagniwaniu ścieków w sieci kanalizacyjnej.

VI. KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODY KWADRANT-EkosystEM.

1. Likwidacja nieprzyjemnych i uciążliwych odorów.
2. Wypieranie zagniwania i intensyfikacja procesów fermentacji.
3. Udrażnianie trakcji ściekowych
4. Przedłużenie żywotności trakcji ściekowych poprzez zahamowanie procesów korodowania metali i betonu
5. Wycofanie wapna jako środka higienizującego.
6. Eliminowanie urządzeń służących magazynowaniu i dozowaniu wapna.
7. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
8. Poprawa warunków pracy.
9. Wspomaganie procesu technologicznego oczyszczalni biologicznych.
10. Ograniczenie ilości skarg i roszczeń z powodu fetoru towarzyszącego wywozowi osadów, czy też w czasie składowania.
Osad ma niedrażniący, ziemisto - bagienny zapach.
11. Poprawa jakości osadów. Dla użytkowników, szczególnie rolników osad ma znacznie wzbogaconą wartość
próchnicotwórczą o przyjazne środowisku kultury mikrobiologiczne.
Będzie to widoczne w efektach plonów i również w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób gleby i roślin.
Spowoduje to szybki wzrost zainteresowania stosowaniem takiego osadu do uprawy i regeneracji gleby.
12. Poprawa wskaźników ekonomicznych oczyszczalni.
13. Zwiększenie zdolności wykorzystania pojemności poletek poprzez przywrócenie pierwotnej zdolności odwadniania.
14. Regeneracja systemów drenażowych przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez przywracanie pierwotnej zdolności rozsączania.
15. Regeneracja terenów w miejscu jej zastosowania.
16. Prosta, naturalna technologia, bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin oparta o procesy biologiczne, występujące w zdrowym środowisku.
17.Tania metoda, dająca szansę rozwiązania wielu problemów w gospodarce osadami, ściekami i innymi odpadami pochodzenia organicznego.
18. Metoda, przy użyciu której istnieje łatwość przekształcania odpadów w dobry, bezpieczny dla środowiska produkt organiczny.


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.


Stronę wykonała Agencja Reklamowa WebNext